Všetkým Regionálnym veterinárnym a potravinovým správam v SR

21.12.2014 20:40

Vážené pani riaditeľky a páni riaditelia,

 

            V roku 2014 sa spoločnosť, ktorú vediem stala subjektom na ktorý sa sústredila pozornosť zo strany orgánov vykonávajúcich štátnu správu na úseku veterinárnej starostlivosti. (ŠVPS SR a RVPS Košice okolie). Boli vykonané kontroly resp. návštevy karanténnej stanice prevádzkovanej spoločnosťou TD, s.r.o. Košice, v roku  2014 8 krát. Boli uložené opatrenia nie zásadného charakteru, ktoré boli vždy naplnené.     

            Poslednou akciou namierenou proti našej spoločnosti bolo nariadenie kontroly našich zmluvných partnerov (obcí a miest). Podľa informácií starostov, primátorov dotknutých subjektov sa kontrolu vykonávajúci inšpektori RVPS vo viacerých prípadoch prezentovali listom, ktorý na všetky RVPS v SR, zaslala ŠVPS SR a vysvetľovali, že konajú na príkaz. Podľa informácií, ktoré som obdržal od starostov pri tejto „akcii“ neboli zisťované pochybenia v konaní zmluvných partnerov „obec – TD, s.r.o. Košice“. Zo správ, ktoré som získal od starostov, ktorí mali možnosť zoznámiť sa s obsahom textu listu, bola nariadená kontrola zaobchádzania so zvieratami odchytávanými na požiadanie obcí našou spoločnosťou. V taxatívne uvedenom zozname figurujú len obce, ktoré sú zmluvnými partnermi našej spoločnosti, s výnimkou 4 obcí. V zozname neboli uvedené obce a mestá, v ktorých vykonávajú podobné aktivity ako naša spoločnosť, desiatky iných subjektov.

            Vzhľadom na doterajšie aktivity zo strany orgánov štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti som sa rozhodol, že smerom zatiaľ len k RVPS Košice okolie budem postupovať tak, ako to predpokladá dnes platná a účinná právna úprava regulujúca nakladanie s nálezmi, za ktoré treba považovať odchytené zvieratá. Budem rešpektovať ustanovenie § 135 Občianskeho zákonníka a § 236 Trestného zákona.

            Tento list uverejňujem v plnom znení na našej internetovej stránke www.odchytzvierat.eu v sekcii otvorené listy a dokumenty.

 

Na vedomie:

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., - ústredný riaditeľ ŠVPS SR

Ing. Lenka Capeková PhD., ŠVPS SR

 

 Miloslav Hudák v.r.

konateľ spoločnosti