Otvorený list pre Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Košice okolie

21.12.2014 20:50

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice okolie

Vedúca oddelenia zdravia zvierat

 

Vážená pani doktorka,

            Vzhľadom na skutočnosť, že Vy ste sa zúčastnili stretnutia o ktoré som požiadal ústredného riaditeľa ŠVPS SR a vzhľadom na to, čo ste odprezentovala na tomto stretnutí Vám adresujem nasledovný text.

            Dovoľujem si Vám oznámiť, že počnúc januárom 2015 budem na RVPS Košice okolie doručovať zásielky psov odchytených v obciach okresu Košice okolie, ktoré bez zmeny zdravotného stavu prečkali dobu karantenizácie v karanténnej stanici obchodnej spoločnosti TD, s.r.o. Košice, ktorá je objektom podliehajúcim kontrolnej činnosti orgánu štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti t.j. miestne príslušnej RVPS Košice okolie.

            Toto oznámenie Vám zasielam v dostatočnom predstihu, aby ste Vy a Váš spolupracovník boli pripravení prevziať zásielku zvierat (psov) u ktorých bude vykonaná vakcinácia proti besnote, odblšenie, odčervenie, vykúpanie a budú sprevádzané vakcinačnými preukazmi. Odporúčam už dnes venovať pozornosť zabezpečeniu umiestnenia týchto jedincov do náhradnej starostlivosti.

            Toto oznámenie o potrebe zabezpečenia náhradnej starostlivosti zasielam s dostatočným predstihom, keďže je mi známe, že útulky v celej SR sú permanentne preplnené, čo mám potvrdené ich prevádzkovateľmi.

 

 

Na vedomie:

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., - ústredný riaditeľ ŠVPS SR

Ing. Lenka Capeková PhD., ŠVPS SR

 

 Miloslav Hudák v.r.

 konateľ spoločnosti