Otvorený list č. 4 ústrednému riaditeľovi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

13.01.2015 14:35

 

Vážený pán ústredný riaditeľ ŠVPS SR,

 

            Dovoľte, aby som Vám na začiatku Nového roka 2015 poprial pevné zdravie, veľa trpezlivosti, veľa pracovných úspechov a šťastie aj v osobnom živote.

            Pracovné stretnutie s Vami o ktoré som požiadal sa uskutočnilo dňa 12.12.2014 na pôde ŠVPS SR. Napriek tomu, že som mal na mysli neformálne stretnutie len s Vami, na ktorom som Vás chcel informovať o dianí, ktoré sa nepríjemne dotýka spoločnosti, ktorej som konateľom a ktoré spôsobili pracovníci RVPS Košice mesto, bol som prekvapený, že na rokovanie ste prizval 14 Vašich spolupracovníkov. Napriek tejto skutočnosti účastníci stretnutia venovali minimálnu pozornosť problematike, pre ktorú som si dovolil požiadať o stretnutie. Mám na mysli najmä neseriózne konanie inšpektora RVPS Košice mesto MVDr. Antona Pajerského CSc., chráneného jeho nadriadenou, riaditeľkou RVPS Košice mesto MVDr. Annou Ondovou. Prítomní sústredili svoju pozornosť na inú problematiku.

            Dňa 22.12.2014 mi bol elektronickou poštou doručený zápis z vyššie uvedeného pracovného stretnutia. Nemôžem nechať bez povšimnutia niektoré skutočnosti, ktoré sú na jednej strane uvedené v zápise, na druhej strane niektoré otázky, ktoré boli predmetom rokovania, ale v zápise o nich nie je žiadna zmienka.

            Podľa Vami poskytnutého zápisu z pracovného stretnutia sa v chronologickom slede vyjadrím k niektorým častiam jeho textu. Ak by ste zapochybovali o mojej schopnosti pamätať si, poznamenávam, že napriek nesúhlasu prítomných som zaznamenal zvukový prejav priebehu celého stretnutia. Urobil som tak preto, že rokovanie som považoval za oficiálne stretnutie na pôde štátneho orgánu, v miestnosti, ktorá nebola označená ako režimové pracovisko, kde sa prichádza do styku s utajovanými skutočnosťami podľa osobitných predpisov s cieľom použiť záznam len pre úradné potreby, čo verejný činiteľ v úradnom styku musí strpieť.

            Do dnešnej doby nebol vykonaný žiadny krok k potrestaniu inšpektora RVPS Košice mesto, ktorého konanie spustilo lavínu všetkého čo dnes zaťažuje Vás, Vašich spolupracovníkov na ŠVPS SR, na RVPS Košice okolie a v neposlednej miere spoločnosť TD, s.r.o. Košice, ktorej som konateľom. Od času kedy som upozornil na nekalé praktiky – nesprávne úradné postupy na RVPS Košice mesto, je venovaná „mimoriadna, nadštandardná“ pozornosť, (ktorú som neprestal považovať za šikanujúcu a diskriminačnú), nielen karanténnej stanici prevádzkovanej našou spoločnosťou, ale aj činnosti samotných odchytov zvierat vykonávanej našou spoločnosťou. Vo Vašom zápise zo stretnutia je uvedené, citujem: „Pán ústredný riaditeľ uviedol, že prístup zo strany ŠVPS SR je objektívny a korektný.“ Som si vedomý, že inšpektori ŠVPS SR vykonávali kontroly aj v našom zariadení podľa zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe tak, že kontrolovali výkon štátnej správy RVPS Košice okolie nie spoločnosť, ktorú vediem, čo však v konečnom dôsledku vyúsťovalo do nepríjemností smerujúcich k našej spoločnosti.

            Ako možno považovať konanie inšpektorov ŠVPS SR za objektívne a korektné, keď v čase opakovanej návštevy v našej karanténnej stanici p. Ing. Capeková PhD., konštatovala neustále zlepšovanie stavu v karanténnej stanici a položila otázku, prečo sa tu nevykonávajú praktické ukážky odchytu túlavých zvierat. Ako možno považovať za objektívne a nediskriminačné nariadenie úlohy, v rámci akcie organizovanej p. Ing. Capekovou PhD., podpísané aj Vami p. ústredný riaditeľ, ukladajúcej povinnosť všetkým miestne príslušným RVPS na Slovensku vykonať šetrenie na mestských a obecných úradoch v súvislosti so zabezpečovaním odchytov túlavých zvierat. Túto skutočnosť som spomenul aj na rokovaní, pričom vyjadrenie p. Ing. Capekovej PhD., bolo, citujem z Vami vyhotoveného zápisu: „Dané usmernenie nebolo akciou Ing. Capekovej, ale koordinácia ŠVPS SR a bolo adresované pre všetky RVPS v SR, nie len pre RVPS Košice okolie.“ Koniec citátu. P. Ing. Capeková PhD., ale zabudla, že to čo nazvala usmernením, smerovalo k všetkým RVPS na Slovensku, ale taxatívny výpočet obcí v ktorých mala byť a aj bola vykonaná kontrola, sú zmluvnými partnermi len našej spoločnosti. S výnimkou 4 obcí. Doslovné vyjadrenie p. Ing. Capekovej PhD., na rokovaní bolo, citujem: „Pán Hudák, moja akcia to nebola, a nebola to akcia len na Vás. Bola to akcia na celé Slovensko. Ja som nevyčleňovala obce, ktoré patria pod Vás, lebo ja to neviem. Keby som to vedela ktorá odchytová služba tam robí svoju činnosť, tak nemusím dávať takúto vec do pléna. Hej? A neboli ste tam len Vy, a bol tam kopec iných odchytových služieb.“ Koniec citátu. (Poznámka: Ing. Capeková PhD., má k dispozícii všetky evidenčné listy prijatých zvierat z našej karanténnej stanice, takže hovoriť o tom, že nevie ktoré obce "patria pod nás", nebolo a nie je na mieste.)

            Je možné považovať za objektívne, ak anonym, ktorý bol reakciou na môj podnet smerovaný svojho času proti konaniu RVPS Košice mesto vyvolal potrebu vykonať kontrolu RVPS Košice okolie ?  (Je mi jasné, že každým, aj anonymným podnetom, podaním, sťažnosťou sa musíte zaoberať. V tomto prípade ale neverím na náhodu.) Z podnetu vyplynulo podľa slov MVDr. Bernátovej (zápis ŠVPS SR) citujem: „činnosť firmy TD, s.r.o. je chránená riaditeľom RVPS Košice okolie ako nedotknuteľná“, „ ak by veterinárny inšpektor Košice okolie postupoval podľa platného metodického pokynu nemuselo dôjsť k takýmto problémom.“ Koniec citátov. Pýtam sa, akú má logiku, ak konštatované pochybenie veterinárneho inšpektora vyúsťuje v nepríjemnosti dotýkajúce sa našej obchodnej spoločnosti ?

            Čo môžem považovať za objektívne ?

Tvrdenie MVDr. Bernátovej, citujem zo zvukového záznamu: „Všetky kontroly ktoré boli urobené na Košice okolie, boli vykonané na základe podnetov a sťažností. A tá druhá kontrola septembrová, keďže pri tej prvej bolo veľa nedostatkov závažných zistených....“ Koniec citátu. Na druhej strane vyjadrenie MVDr. Horvátovej vedúcej oddelenia zdravia a ochrany zvierat RVPS Košice okolie, citujem zo zápisu ŠVPS SR: „Inšpektor, ktorý mal tieto činnosti v kompetencii dvakrát pochybil, neopísal stav KS reálne, čo museli vykonať iní inšpektori......Pri kontrole TD, s.r.o. boli zistené niektoré nedostatky, ktoré boli operatívne odstránené.....RVPS Košice okolie síce nepostupovala pri výkone kontrol v karanténnych staniciach správne, na základe čoho boli spísané dva protokoly zo strany ŠVPS SR.“ Koniec citátu. Tieto tvrdenia nevyznievajú rovnako.

            Pri rozhovoroch s inšpektormi ŠVPS SR v čase ich návštev karanténnej stanice našej obchodnej spoločnosti odznelo viacero návrhov, návodov, odporúčaní nielen o spôsoboch vedenia všetkých druhov evidencie predpísaných všeobecne záväznými predpismi, ale aj dobrovoľne vedenými mnou ako konateľom spoločnosti. Všetky odporúčania (aj keď neoficiálne) som akceptoval a považoval som ich za jeden zo spôsobov neustáleho zlepšovania sa.

            V súčasnej dobe tak ako to na stretnutí s Vami a Vašimi prizvanými spolupracovníkmi avízovala MVDr. Horvátová z RVPS Košice okolie, boli voči spoločnosti TD, s.r.o. nariadené opatrenia na odstránenie nedostatkov a bolo začaté správne konanie za účelom udelenia sankcie. Dňa 19.12.2014 bolo rozhodnuté a spracované oznámenie o začatí správneho konania a v ten istý deň boli nariadené opatrenia na plnenie. Správne konanie bolo začaté s odôvodnením, že odmietam splniť opatrenie, ktoré bolo uložené v rovnaký deň ako bolo začaté správne konanie. Už teraz upozorňujem na nekvalifikované konanie príslušných pracovníkov RVPS Košice okolie, ak vyžadujú splnenie uloženého opatrenia, ktorého splnenie považujem za porušenie zákona o ochrane osobných údajov. Postup RVPS Košice okolie považujem za postup v rozpore s Vaším tvrdením, ktoré odznelo v tejto súvislosti na rokovaní s Vami, ak ste sa vyjadril, že nebudete zasahovať do kompetencie RVPS Košice okolie, že je vecou RVPS Košice okolie aké opatrenia príjme a či začne správne konanie, keďže z úst pracovníkov RVPS Košice okolie odznelo, že začatie správneho konania mi oznámili údajne až po konzultácii so ŠVPS SR.

            Ak reagujem na Vašu poznámku na stretnutí citujem: „My Vám nezakážeme otvorené listy písať, len ich píšte objektívne.“, nemôžem nechať bez povšimnutia veľmi stručne prerokovaný prípad kauzy spoločnosti Veterina s.r.o., ktorá sa neoprávnene vďaka veterinárnemu inšpektorovi RVPS Košice mesto stala víťazom verejnej súťaže v meste Košice. Stalo sa tak napriek tomu, že v čase uzavretia výsledkov súťaže karanténna stanica tejto spoločnosti nemala vydané rozhodnutie o schválení karanténnej stanice (výslovne uvedená podmienka uvedená v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu a MVDr. Pajerský CSc., ako člen komisie verejného obstarávateľa, údajne ako záruka odbornosti vo veterinárnej oblasti za RVPS Košice mesto). Karanténna stanica v tom čase disponovala len jednou miestnosťou o ploche 19,25 m2. Až po tom, čo som podal opakovane viacero podnetov získala sporná karanténna stanica ďalšiu miestnosť, takže disponovala dvomi miestnosťami, vo februári 2014 jej bolo konečne vydané aj rozhodnutie o schválení, teda až cca 8 mesiacov po podpísaní zmluvy s mestom Košice. V tomto rozhodnutí je popísaných 5 miestností. V októbri 2014 si prenajala obchodná spoločnosť Veterina s.r.o. Košice tretiu miestnosť o ploche cca 5m2.

            Ako korešponduje s požiadavkou objektívnosti po ktorej voláte, ak citujem z Vášho zápisu z rokovania slová MVDr. Bajsovej: „ K prevádzke Veterina s.r.o. sa Dr. Bajsová ďalej uviedla a vysvetlila, že v žiadnom právnom predpise nie je uvedený povinný počet miestností v KS, je na objektívnom posúdení inšpektorov, vykonávajúcich kontroly zhodnotiť, že napríklad pri umiestňovaní napr. 2-3 malých psíkov nie je potrebné mať napr. jednu vyčlenenú miestnosť na umiestnenie krmiva, keďže toto sa dá v dnešnej dobe zabezpečiť bezodkladne po prísune zvierat, je postačujúca napr. skrinka a pod. Taktiež na odstraňovanie kafilerického odpadu do jeho odvozu je potrebné zabezpečiť, aby nádoby boli primerané veľkosti uhynutých tiel zvierat, boli čistiteľné a dezinfikovateľné. V rozhodnutí o schválení karanténnej stanice firmy Veterina s.r.o. bolo uvedených 5 miestností. Kontrolou vykonanou v karanténnej stanici Veterina s.r.o., tam skutočne 5 miestností bolo(všetky mali 4 steny a dvere).“ Koniec citátu z Vášho zápisu.  Kde sa nachádza 5 miestností (každá jedna so 4 stenami a dverami) ak v čase vydania rozhodnutia o schválení KS mala karanténna stanica prenajaté len dve miestnosti, a od októbra 2014 pribudla jedna miestnosť, to znamená dnes má KS spolu tri miestnosti. Kde sa nachádza Vašimi inšpektormi navštívených 5 miestností ? (Pri inej príležitosti som poskytol ŠVPS SR doklad o prenájme priestorov spornej KS).

            Ak hovoríme o objektívnosti konania inšpektorov ŠVPS SR, ale aj RVPS Košice mesto nedá mi nepoložiť otázku, kde videli inšpektori ŠVPS SR miestnosť na umiestňovanie vedľajších živočíšnych produktov v KS, na čo postačuje podľa MVDr. Bajsovej citujem: „...na odstraňovanie kafilerického odpadu do jeho odvozu je potrebné zabezpečiť, aby nádoby boli primerané veľkosti uhynutých tiel zvierat, boli čistiteľné a dezinfikovateľné.“, keďže, citujem z Vášho zápisu: „Subjekt veterina s.r.o. má právoplatnými rozhodnutiami schválené činnosti na zber a prepravu VŽP na kategóriu 2 od 12.3.2008 a na kategóriu 1 od 28.8.2012.“ koniec citátu. Je v poriadku ak inšpektori RVPS Košice mesto a tiež inšpektori ŠVPS SR nezaznamenali, že subjekt Veterina s.r.o. Košice nemal do októbra 2014 zmluvne zabezpečené neškodné odstraňovanie biologického odpadu, tak ako to predpokladajú ustanovenia Vyhlášky č. 123/2008 Z.z. ? (Zmluva s Kosit a.s. uzavretá až v októbri 2014). Chýba odpoveď prečo si inšpektori túto skutočnosť nevšimli, zrejme preto, že až na môj podnet boli preskúmané doklady o schválení činnosti subjektu Veterina s.r.o. a citujem z Vášho zápisu: „...a bolo zistené, že omylom táto prevádzka bola zapísaná aj v zozname skladov na VŽP.“ Koniec citátu. Kam teda smerovali VŽP z karanténnej stanice podliehajúcej dozoru RVPS Košice mesto ? ( Poznámka: Zdroj Magistrát mesta Košice - Za obdobie od 1.6.2013 do 31.1.2014 bolo  na území mesta Košice zozbieraných celkom spoločnosťou Veterina s.r.o. 1523 kadáverov, z toho 466 psov a 856 mačiek a iné )

            Ako môže ostať nepovšimnutá objektívne konajúcim inšpektorom ŠVPS SR skutočnosť, že karanténna stanica so štyrmi kotercami nemohla zabezpečiť karantenizáciu odchytených zvierat na území mesta Košice ak podľa zdroja – Magistrát mesta Košice napríklad v období od  1.6.2013 do 31.1.2014 (karanténna stanica v tom čase mala jednu miestnosť a nebola rozhodnutím schválená) bolo odchytených a do karanténnej stanice umiestnených viac ako 190 psov ?

            Rešpektujem Vašu výzvu volajúcu po objektívnosti obsahu listov, ktorými sa na Vás obraciam, ale aj ja žiadam o objektívnosť konania zo strany ŠVPS SR.

 

 

Miloslav Hudák v.r.

konateľ spoločnosti