Otvorený list č. 3 ústrednému riaditeľovi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

21.12.2014 20:30

Vážený pán ústredný riaditeľ ŠVPS SR,

            Aj touto cestou chcem poďakovať, že ste mi vyhovel a akceptoval môj návrh na stretnutie s Vami, na ktorom som mal záujem prerokovať s Vami otázky týkajúce sa nadštandardnej pozornosti venovanej našej spoločnosti orgánmi veterinárnej starostlivosti v roku 2014 a najmä potrestaniu doktora Pajerského za jeho nekorektné správanie sa vo veci verejného obstarávania, týkajúceho sa asanačných činností na území mesta Košice. Doktor Pajerský ako člen komisie pre posudzovania súťažných podkladov uviedol do omylu obstarávateľa nepravdivými tvrdeniami. 

            Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.12.2014 na pôde ŠVPS SR ste prizval k účasti svojich spolupracovníkov – inšpektorov ŠVPS SR a pozval ste aj riaditeľku RVPS Košice mesto a zástupcu RVPS Košice okolie, prítomný bol aj doktor Pajerský, ktorého potrestanie žiadam.

            Rokovanie, ktoré trvalo za mojej prítomnosti cca 1 a pol hodiny bolo venované v značnej časti otázke vyslovenému môjmu tvrdeniu o konaní orgánu veterinárnej starostlivosti, ktoré som označil ako pocit zo šikanovania.   Uvádzam úryvok v doslovnom znení z Otvoreného listu č. 1 ústrednému riaditeľovi ŠVPS SR, v ktorom sa zmieňujem o pocite šikanovania.

„Napriek nedostatku priestorov v karanténnych staniciach a karanténnych oddeleniach útulkov v SR sa dobre fungujúca naša karanténna stanica stáva neustále terčom útokov zo strany ŠVPS SR, ktoré pociťujeme ako šikan a prenasledovanie, cieľom ktorých je likvidácia činnosti našej spoločnosti v oblasti poskytovania služieb súvisiacich s odchytom zvierat na požiadanie miest a obcí. Útoky na našu spoločnosť, ktoré nemožno označiť ako predpismi stanovené kontroly sa uskutočňujú prostredníctvom inšpektorov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS“) Košice okolie, s ktorými naša spoločnosť do nástupu útokov ŠVPS SR korektne spolupracovala, inšpektori korektne a kvalifikovane vykonávali svoju kontrolnú činnosť. Útoky zo strany ŠVPS SR sa objavili, keď ako prevádzkovateľ riadne schválenej karanténnej stanice pre psov som si dovolil upozorniť pracovníkov RVPS Košice – mesto na neseriózny postup zvolený ich pracovníkom, ktorý ovplyvnil výsledok verejného obstarávania na dodávateľa asanačných služieb pre mesto Košice.“

            Z rokovania na stretnutí s Vami pán ústredný riaditeľ vyplynulo, že inšpektori ŠVPS SR, ktorí vykonávali kontroly podľa zákona č. 10/1996 Z.z. na RVPS Košice okolie sa cítia dotknutí vyššie uvedeným konštatovaním. Nezmienil som sa ani v jednom prípade o konaní konkrétnej osoby, ktorú obviňujem z neseriózneho prístupu. Naopak, pochválil som dovtedajšiu spoluprácu s inšpektormi RVPS Košice okolie. Nikdy som nemal a nemám námietky ak námety na zlepšenie činnosti v našej karanténnej stanici viedli k sústavnému vylepšovaniu našej práce. Na druhej strane ma kontroly vykonávané inšpektormi ŠVPS SR k RVPS Košice okolie značne zamestnávali nie len priamo vykonanými návštevami realizovanými v našom zariadení, ale aj následnými akciami inšpektorov RVPS Košice okolie, ktoré zabrali veľa z môjho pracovného času, ako dôsledok vykonaných kontrol inšpektormi ŠVPS SR. Dovoľte, aby som aj naďalej tlmočil svoj pocit, že to čo sa dialo v roku 2014 stále vnímam ako šikanu. Všetko to čo sa nás nejakým spôsobom dotýkalo podľa slov vedúcej oddelenia zdravia zvierat RVPS Košice okolie, sa dialo podľa jej slov na pokyn zhora. Dôvodom pre pretrvávanie tohto pocitu je aj nový prístup spomínanej inšpektorky RVPS Košice okolie, ktorý vyústil aj na stretnutí, tlmočením oznámenia, že bude začaté správne konanie za údajné moje marenie výkonu úradnej kontroly. Podľa informácie, ktorú poskytla vedúca oddelenia zdravia zvierat RVPS Košice okolie tak hodlá konať na základe právnej analýzy, o ktorú údajne požiadala ŠVPS SR a ktorá údajne ju vedie k takémuto rozhodnutiu.

            Na stretnutí s Vami pán ústredný riaditeľ, ktorého sa zúčastnila spomínaná vedúca oddelenia zdravia zvierat RVPS Košice okolie odznelo okrem iného citujem: „...kontroly sa robia podľa metodiky....“, „Je pravda, že náš inšpektor, ktorý to mal na starosti, ktorému riaditeľ dal dôveru na túto činnosť, dvakrát pochybil, za to bol inšpektor upozornený, boli vyvodené všetky potrebné kroky. Čiže Vás sa to netýka, bolo to vyhodnotené, že inšpektor nevykonal správne kontroly. Z toho dôvodu, že nenašiel to čo našli iní.....Nemôžte povedať žeby som hľadala nejaké blchy a našli sa tam nejaké nedostatky, ktoré sa v podstate zhodli s nedostatkami, ktoré našli kolegovia. Časť týchto nedostatkov ste operatívne odstránil............bude začaté správne konanie.“ koniec citátu.

            Ak som sa dotkol niekoho zo ŠVPS SR vyslovením tvrdenia o pocite, ktorý vnímam ako šikanu, chcem sa ospravedlniť všetkým členom kontrolnej skupiny – inšpektorom ŠVPS SR, ktorých som nazval trestnou výpravou, pričom však nepovažujem za potrebné niečo meniť  na tvrdeniach, ktoré som adresoval v otvorených listoch Vám pán ústredný riaditeľ. Túto poznámku uvádzam preto, že viackrát na stretnutí z úst prítomných smerovala ku mne výzva, ak budem písať ďalšie otvorené listy, aby som bol objektívny a písal len pravdu.

            Vaša výzva, ktorú vnímam, aby som bol čo najotvorenejší a zostal objektívny ma vedie aj k oznámeniu na stretnutí nezodpovedanej otázky. Keď som vyslovil, že mi bolo povedané „dáte pokoj – máte pokoj“ a odmietol som uviesť kto mi takýto návod predložil, dnes nemám dôvod nepovedať, že to odznelo z úst spomínanej vedúcej oddelenia zdravia zvierat RVPS Košice okolie.

            O potrebe byť objektívnym by som mohol hovoriť aj ja, keďže druhý okruh problému, ktorý inicioval všetko napätie medzi spoločnosťou ktorú vediem a orgánmi veterinárnej starostlivosti spočíva v nekorektnom správaní sa inšpektora RVPS Košice mesto doktora Pajerského, chráneného riaditeľkou RVPS Košice mesto. Všetky podnety, ktoré smerovali proti konaniu dotyčného boli vybavované tak, aby potvrdenie jeho viny bolo čo najmenšie, aj keď v odpovedi na ostatnú sťažnosť, ktorá smerovala na ŠVPS SR je konštatované: „Vaša sťažnosť je opodstatnená“. Napriek tomu ani po stretnutí o ktorom sa zmieňujem v tomto liste som nedostal odpoveď ako bude potrestaný inšpektor RVPS Košice mesto, ktorý vypracovával „odborné“ stanoviská, ktorými uvádzal do omylu verejného obstarávateľa, ktorý vypracoval rozhodnutie o schválení karanténnej stanice Veterina s.r.o. Košice, ktorého obsah je nepravdivý, keďže karanténna stanica nespĺňa požiadavky vyhlášky 123/2008 Z.z. a to napriek tomu, že k takémuto zisteniu museli prísť aj inšpektori ŠVPS SR, ktorí navštívili spomínanú karanténnu stanicu minimálne dvakrát. Museli na mieste zistiť, že karanténna stanica v čase prvej návštevy mala jednu miestnosť, po druhej návšteve dve miestnosti a po tom, čo moja sťažnosť bola uznaná ako opodstatnená, karanténna stanica má k dispozícii aj tretiu miestnosť (5,44m2), čo ešte stále nie je 5 miestností, ktoré sú popísané v rozhodnutí o schválení prevádzky karanténnej stanice, ktoré bolo vydané 8 mesiacov po víťazstve spoločnosti Veterina s.r.o. vo verejnej súťaži. K víťazstvu tejto spoločnosti dopomohol práve doktor Pajerský, o čom som predložil nespochybniteľné písomné dôkazy.

            Na inom mieste spomeniem to čo ste nazvali omylom. Ako je možné, že spoločnosť Veterina s.r.o. je vedená v zozname schválených zariadení – sklady VŽP napriek tomu, že v písomnom vyjadrení riaditeľky RVPS Košice mesto je tvrdenie, že RVPS Košice mesto nevydala žiadne rozhodnutie o schválení takéhoto zariadenia. Som pripravený predložiť písomný doklad o tomto tvrdení. Kto a kedy potrestá zodpovedných za takéto zistenia (vedúcich pracovníkov RVPS Košice mesto) ?

            Nemám problém ospravedlniť sa ak som uviedol tvrdenie, ktoré by bolo nepravdivé, nepresné, nekorektné. Podobný prístup očakávam zo strany všetkých zainteresovaných subjektov.

Miloslav Hudák v.r.

konateľ spoločnosti