Otvorený list č. 2 ústrednému riaditeľovi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

09.12.2014 21:00

Vážený pán ústredný riaditeľ ŠVPS SR,

    Pre tých, ktorí mali možnosť sledovať výsledok môjho rozhodnutia osloviť Vás sériou otvorených listov, ponúkam text e-mailu, ktorý som Vám zaslal dňa 5.12.2014 teda jeden deň pred zaslaním otvoreného listu č.1.

(email v plnom znení si môžete prečítať tu:  Žiadosť o osobné stretnutie s ústredným riaditeľom ŠVPS SR (5.12.2014).pdf).

    Poznamenávam, že na túto moju žiadosť resp. návrh som nedostal žiadnu odpoveď. Až po uverejnení otvoreného listu č.1, v pondelok 8.12.2014 t.j. včera som sa sprostredkovane dozvedel, že sa hodláte so mnou stretnúť. Má sa tak stať až potom, čo budete mať k dispozícii podrobnú analýzu textu otvoreného listu č. 1, ktorú vypracujú Vami poverení pracovníci ŠVPS SR.

    Rád privítam príležitosť prerokovať s Vami otázky, o ktorých som sa zmienil v otvorenom liste č.1. Uvítam zaznamenanie prijatia opatrení, ktoré by viedli k zmenám v právnej úprave regulujúcej problematiku nakladania s odchytenými zvieratami a následnej starostlivosti o nich. Rád by som zaznamenal aj skutočnosť, že konanie Vami riadených pracovníkov nadobudlo inú kvalitu, čo by ma iste odradilo od písania ďalších otvorených listov Vám adresovaných, s novými témami.

    Ak hovorím o očakávaní novej kvality v konaní Vám podriadených pracovníkov uvádzam ako dôvod, priebeh udalostí v chronologickom slede, ktoré sa dotkli života obchodnej spoločnosti, ktorej som konateľom. Tieto skutočnosti vyvolali moje rozhodnutie pokúsiť sa dosiahnuť riešenia oslovením Vás, otvorenými listami, zatiaľ nie využitím iných právnych možností.

 • 20.3.2013 – Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na asanačné služby v meste Košice, uverejneného vo Vestniku č. 56/2013 zo dňa 20.3.2013
 • 26.3.2013 - žiadosť TD, s.r.o. Košice o zaslanie súťažných podkladov k verejnej súťaži.
 • 27.3.2013 Mestu Košice doručená žiadosť TD, s.r.o. Košice o vykonanie nápravy v súťažných podkladoch.
 • 2.4.2013 - výzva Mesta Košice na doplnenie žiadosti o nápravu.
 • 4.4.2013 - Mestu Košice doručené doplnenie žiadosti o nápravu s popisom rozhodujúcich skutočností a dôkazov k podmienke „prevádzkovanie alebo zmluvné zabezpečenie schválenej prevádzky karanténnej stanice v zmysle platných predpisov“.                    
 • 10.4.2013 – „Odborné stanovisko“ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice – Mesto pre Mesto Košice k verejnej súťaži, ktoré vybavoval MVDr. A. Pajerský CSc., podpísané riaditeľkou MVDr. Annou Ondovou.
 • 10.4.2013 - TD, s.r.o. Košice doručené oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu na základe odborného stanoviska RVPS Košice – mesto.                   
 • 11.4.2013 - Zaslaná žiadosť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice o poskytnutie informácie - stanovisko k schváleniu prevádzky karanténnej stanice pre spoločenské zvieratá na území mesta Košice v posledných troch rokoch.
 • 12.4.2013 - Zaslaná žiadosť na Obvodný úrad Košice, odbor živnostenského podnikania o poskytnutie informácie – stanovisko k schváleniu prevádzky karanténnej stanice pre spoločenské zvieratá na území mesta Košice.                   
 • 16.4.2013 - Odpoveď Obvodného úradu Košice, odboru živnostenského podnikania.
 • 16.4.2013 - Obchodná spoločnosť TD, s.r.o. Košice doručila Mestu Košice súťažné podklady k verejnému obstarávaniu.
 • 22.4.2013 - TD, s.r.o. Košice bola doručená informácia, že v posledných troch rokoch vydal RÚVZ Košice len jedno rozhodnutie o schválení prevádzky karanténnej stanice pre spoločenské zvieratá a to obchodnej spoločnosti TD, s.r.o. Košice.(čiže karanténna stanica spoločnosti Veterina s.r.o. Košice nemala vydané rozhodnutie o povolení prevádzkovať karanténnu stanicu pre spoločenské zvieratá od RÚVZ).
 • 24.4.2013 - TD, s.r.o. Košice doručené oznámenie o vylúčení z procesu verejného obstarávania pre nesplnenie podmienky „karanténna stanica na území mesta Košice“ (pozn.: TD, s.r.o. Košice má prevádzku karanténnej stanice pre spoločenské zvieratá etablovanú v katastri obce Valaliky, okr. Košice-okolie cca 4 km od intravilánu mesta. V súťaži tak ostal len jeden záujemca spoločnosť Veterina s.r.o. Košice, ktorému nebolo vydané súhlasné rozhodnutie RÚVZ Košice, a v tom čase ani nebolo vydané rozhodnutie o schválení prevádzky karanténnej stanice miestne príslušnou RVPS Košice mesto.) 
 • 25.4.2013 - Mestu Košice zaslané stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice k schváleniu takéhoto druhu prevádzky na území mesta Košice.
 • 30.5.2013 - Podpis a uzavretie zmluvy medzi Mestom Košice a spoločnosťou VETERINA s.r.o. Košice č. 2013001208. (Pozn.: Mesto Košice pristúpilo k uzavretiu zmluvy o poskytovaní asanačných služieb so spoločnosťou Veterina s.r.o. Košice vďaka ubezpečeniu zodpovedných pracovníkov mesta o tom, že Veterina s.r.o. má riadne schválenú prevádzku karanténnej stanice, čo potvrdil inšpektor RVPS Košice mesto, ktorý bol zároveň členom komisie na posudzovanie súťažných podkladov.)
 • 7.6.2013 - 8716 – VSS, Vestnik č. 110/2013- oznámenie o výsledku verejného obstarávania.                    
 • 9.12.2013 - Podnet na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice na vykonanie kontroly v prevádzke karanténnej stanice spoločnosti VETERINA s.r.o. Košice.             
 • 10.1.2014 - Podnet na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR Bratislava (prijatý 13.1.2014), na kontrolu prevádzky karanténnej stanice spoločnosti VETERINA s.r.o. Košice, ako aj na nesprávny úradný postup veterinárneho inšpektora MVDr. A. Pajerského CSc., ktorý vypracoval odborné stanovisko k verejnému obstarávaniu a vykonával úradné kontroly spomínanej karanténnej stanici pre psov, (mnou podpísaný podnet).
 • 20.1.2014 – spoločnosť VETERINA s.r.o. Košice požiadala (až dnes) RVPS Košice mesto o vydanie rozhodnutia o schválení karanténnej stanice, t.j.  po viac ako 7 mesiacoch od deklarácie inšpektora RVPS Košice mesto, že Veterina s.r.o. Košice má riadne schválenú prevádzku karanténnej stanice.
 • 22.1.2014 - TD, s.r.o. Košice doručený výsledok prešetrenia podnetu zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice – podnet opodstatnený, (karanténna stanica neprešla schvaľovacím procesom zo strany RÚVZ Košice a voči spoločnosti VETERINA s.r.o. Košice bude vedené správne konanie.)
 • 27.1.2014 - Zo strany ŠVPS SR inšpektormi vykonaná fyzická kontrola v prevádzke karanténnej stanice Veterina s.r.o. Košice a dokumentačne na RVPS Košice mesto. (Sťažnosť bola posúdená ako opodstatnená – priestory karanténnej stanice neboli v súlade s § 9 ods. 5, ods. 6, ods. 9 Vyhlášky č. 123/2008 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá č. spisu:14/2014/0118)    
 • 12.2.2014 - Na nápravu stavu (prevádzkovanie karanténnej stanice v rozpore s platnými právnymi predpismi – vyhláška 123/2008 Z.z. § 9), bol vypracovaný dodatok č.3 s prílohou k Zmluve o  prenájme nebytových priestorov. (priestory rozšírené z 19,25m2 na 32,75m2). Karanténna stanica predstavovala jednu miestnosť 19,25 m2, dodatkom č. 3 zväčšená plocha o 13,5 m2 prenájmom druhej miestnosti. (Pozn.: tým nedošlo k odstráneniu v sťažnosti uvedených všetkých nedostatkov.)
 • 17.2.2014 a 18.2.2014 na základe anonymného podnetu bola vykonaná kontrola v zmysle Zákona 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe na RVPS Košice okolie, pričom sa inšpektori ŠVPS SR zúčastnili obhliadky aj v karanténnej stanici prevádzkovanej našou spoločnosťou. Kontrolovanému subjektu – RVPS Košice okolie, ktorý vykonával dozornú činnosť aj nad prevádzkou našej karanténnej stanice boli vytknuté skutočnosti, ktoré pre RVPS Košice okolie boli uložené v podobe opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v našom zariadení. Posúdené bolo obdobie rokov 2012, 2013 a január 2014.
 • 18.2.2014 a 19.2.2014 bola vykonaná kontrola v zmysle Zákona 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe na RVPS Košice mesto.
 • 28.2.2014 – zo strany RVPS Košice okolie našej karanténnej stanici boli uložené opatrenia na základe zistení nedostatkov pri kontrole 17.2.2014 – termín plnenia od 28.2.2014 (nový spôsob vedenia evidencie, spôsob vyhľadávania vlastníkov odchytených zvierat, naďalej dodržiavať všeobecné požiadavky na ochranu spoločenských zvierat).
 • 10.3.2014 – zo strany RVPS Košice okolie bola vykonaná inšpekcia – plánovaná kontrola na skladovanie, označovanie a evidenciu vedľajších živočíšnych produktov.
 • 12.3.2014 – RVPS Košice okolie uložila opatrenia (premiestniť mraziaci box do samostatnej miestnosti so samostatným vchodom, označiť ho textom „sklad VŽP materiál kategórie 1“ a počas skladovania VŽP pred ich odovzdaním asanačnému ústavu zabezpečiť označovanie obalov etiketou s nápisom „len na odstránenie“).
 • 14.3.2014 – Aj napriek mojim podnetom a upozorneniam na nezákonné postupy RVPS Košice mesto bolo vydané rozhodnutie o schválení prevádzky karanténnej stanice spoločnosti VETERINA s.r.o. Košice, o ktoré požiadal konateľ spoločnosti Veterina s.r.o. Košice 20.1.2014. Rozhodnutie bolo vydané napriek tomu, že ani po zväčšení podlahovej plochy z pôvodnej rozlohy 19,26 m2 o cca 13 m2 na cca 32 m2 vo dvoch miestnostiach nespĺňala prevádzkovaná karanténna stanica spoločnosti Veterina s.r.o. Košice, požiadavky Vyhlášky č. 123/2008 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.         
 • 27.3.2014 – Obdržal som oznámenie o prešetrení sťažnosti zo strany ŠVPS SR. Prevádzke karanténna stanica spoločnosti VETERINA s.r.o. nebolo do 14.3.2014 vydané rozhodnutie o schválení  a ani do tejto doby nebola uvedená v zozname schválených zariadení, ktoré vedie ŠVPS SR na svojej internetovej stránke, tak ako to ukladá novelizované znenie Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti(zmena v roku 2011).
 • 13.5.2014 - Zaslaný podnet na ŠVPS SR Bratislava (ako nadriadenému orgánu RVPS Košice mesto) – podnet na zrušenie rozhodnutia o schválení prevádzkovania karanténnej stanice z dôvodu pochybenia pri schvaľovaní. ŠVPS SR postúpila podnet na vybavenie na RVPS Košice mesto, voči, ktorej podnet smeroval.
 • 14.5.2014 - Magistrát mesta Košice listom opätovne požiadal o odborné stanovisko RVPS Košice mesto, opäť tú istú RVPS, ktorej inšpektor sa už v minulosti „odborným stanoviskom“ zo dňa 10.4.2013 zavádzajúco vyjadroval počas priebehu verejného obstarávania o splnených požiadavkách na karanténnu stanicu spoločnosti Veterina s.r.o. Košice.
 • 23.5.2014 - Zmluva č. 2013001208 medzi mestom Košice a Veterina s.r.o. Košice o poskytovaní asanačných služieb na môj návrh tým pádom nebola zrušená.
 • 23.5.2014 - Podaný podnet na Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava, na postupy pri verejnom obstarávaní.
 • 30.5.2014 - Listom Mesto Košice bolo požiadané o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. na základe ustanovení uzavretej zmluvy č. 2013001208.                                        
 • 11.6.2014 - Odpoveď Mesta Košice na žiadosť zo dňa 30.5.2014. (odpoveď k nahliadnutiu tu - Odpoveď mesta Košice.pdf )
 • 23.6.2014 - Podnet zo dňa 13.5.2014 (na zrušenie rozhodnutia o schválení prevádzky karanténnej stanice Veterina s.r.o. Košice), zaslaný na ŠVPS SR, ako nadriadenému štátneho orgánu RVPS Košice mesto ostal bez odpovede, a vec bola postúpená na riešenie namietanej veci RVPS Košice mesto na posúdenie, hoci podnet smeroval proti rozhodnutiu tohto orgánu. Od RVPS Košice mesto som obdržal odpoveď ako inak, s výsledkom – podnet neopodstatnený, nie je dôvod na zrušenie rozhodnutia.
 • 6.10.2014 – oznámenie o prešetrení sťažnosti zo strany ŠVPS SR – sťažnosť opodstatnená (č. spisu:14/2014/2802). Na základe zistených skutočností prešetrujúca komisia uznala sťažnosť za opodstatnenú. Bolo rozhodnuté, že RVPS Košice mesto príjme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Ako je možné, že karanténna stanica spoločnosti Veterina s.r.o. Košice nespĺňa priestorové požiadavky na ustajnenie spoločenských zvierat v karanténnej stanici (konštatovanie prešetrujúcej komisie), je aj naďalej prevádzkovaná, keďže prevádzkovateľ si prenajal ďalších 5 m2, takže dnes má k dispozícii podlahovú plochu cca 38 m2 v troch miestnostiach napriek tomu, že predpis (Vyhláška č. 123/2008 Z.z.) vyžaduje  v zmysle § 9:

- Karanténna stanica musí mať dostatok miestností, boxov, kotercov, alebo klietok na izoláciu všetkých prijatých odchytených zvierat,

- Karanténna stanica musí mať najmenej jednu miestnosť vhodnú na vyšetrovanie a ošetrovanie odchytených túlavých zvierat,

- Karanténna stanica musí mať dostatok skladových priestorov vhodných na uskladnenie potrebného množstva zásob krmiva, podstielky, pomôcok a náradia,

- Karanténna stanica musí mať zaistené bezpečné skladovanie a neškodné odstraňovanie biologického odpadu.  

Vážený p. ústredný riaditeľ ŠVPS SR,

    Nebudem Vás už dnes unavovať poskytovaním – pripomínaním informácií o udalostiach, ktoré sa dotýkajú spoločnosti, ktorej som konateľom a ktoré ste nepomohli do dnešného dňa vyriešiť.

Pýtam sa Vás p. ústredný riaditeľ ŠVPS SR:

Či karanténna stanica, ktorá bola schválená pre spoločnosť Veterina s.r.o. Košice, ktorá začínala vykonávať svoju činnosť bez rozhodnutia o schválení v jednej miestnosti, neskôr v dvoch miestnostiach a od októbra 2014 v troch miestnostiach (tretia miestnosť o ploche cca 5 m2) zodpovedala a zodpovedá požiadavkám predpisu, nad dodržiavaním ktorého máte bdieť ?

    Poznamenávam, že karanténna stanica našej spoločnosti na základe meraní vykonaných inšpektormi ŠVPS SR pri poslednej kontrole disponuje celkovou plochou ustajňovacích zariadení/ kotercov v rozsahu 126,69 m2, okrem ostatných predpísaných priestorov – samostatných miestností.

    Pripomínam odkaz na poznámku o ukončení činnosti našej karanténnej stanice a s tým súvisiace dôsledky, o ktorých som sa zmienil v otvorenom liste č.1.  

     Miloslav Hudák v.r.

  konateľ spoločnosti