___________________________________________________________________________

Z Á K O N

č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

(konsolidované znenie)

na stiahnutie tu: 39_2007 Z.z. konsolidované znenie.pdf

________________________________________________________________________

V Y H L Á Š K A
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 5. novembra 2007
o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách
na karanténne stanice a útulky pre zvieratá

na stiahnutie tu: 123_2008.pdf 

___________________________________________________________________________________________________

Z Á K O N
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
o kontrole v štátnej správe

na stiahnutie tu: 10_1996 o kontrole v štátnej správe.pdf 

________________________________________________________________________________________________________

Z Á K O N
o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
verejnej moci a o zmene niektorých zákonov

na stiahnutie tu: 514_2003_zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci.pdf 

_______________________________________________________________________________________________________

Z Á K O N

o správnom konaní (správny poriadok)

úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonom č. 215/2002 Z. z. a zákonom č. 527/2003 Z. z.

na stiahnutie tu: 138_2004 správny poriadok.pdf 

_____________________________________________________________________________________________

 

Z Á K O N  č. 282/2002 Z.z. zo 16. mája 2002,

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

na stiahnutie tu: 282_2002.pdf (53,5 kB)

____________________________________________________________________________________________________________________

Novela zákona č. 282/2002 Z.z. uverejnená v Zák. č. 102/2010 Z.z.

Čl. V  Zákona č. 102/2010 Z.z.

Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa mení takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších  predpisov, zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskoršíchpredpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 39/2007 Z. z. o  veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 2 písm. a) treťom bode sa za slovom „záchranných“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová  „lokalizačných a likvidačných“.

5. V § 3 ods. 6 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,50 eura“.

6. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7 Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

     a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

     b) neprihlási psa do evidencie,

     c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,

     d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa  nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)

     e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

     f)  nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

 

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)

d) nepreukáže známkou totožnosť psa,

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

(3) Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f)možno uložiť pokutu do 65 eur.

(4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán  Policajného zboru.

(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.6)

(6) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.“.

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

5) § 24 a 25 Trestného zákona.

6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.”.